logo

Actualitat Notícies

El Suprem dicta a favor del consumidor en la subrogació d’un préstec promotor amb clàusula solc

Nova sentència a favor dels usuaris contra una clàusula solc abusiva introduïda, en aquest cas, en un préstec promotor subrogat. El Tribunal Suprem afirma que "el fet que el préstec hipotecari no fos concedit directament al consumidor, no eximeix a l'entitat bancària de l'obligació de subministrar al consumidor informació clara sobre les condicions de la hipoteca".

La falta d'informació sobre les condicions del contracte del préstec hipotecari segueix sent la principal fallada que cometen les entitats bancàries davant els usuaris, sobretot, quan inclouen clàusules solc poc transparents i abusives.

En una recent sentència del Tribunal Suprem del passat mes de novembre, l'Alt Tribunal ha fallat a favor de l'usuari en un préstec promotor amb subrogació. La subrogació d'un préstec promotor és més comú de l'habitual quan es compra un habitatge inacabat o recentment acabada a una promotora o a l'anterior propietari. En aquests casos el comprador se subroga en la posició de l'anterior deutor i assumeix part del pagament d'aquest préstec.


Durant el judici, l'entitat va al·legar que correspon a l'anterior propietari informar al comprador de l'existència d'aquestes clàusules en el préstec promotor per eludir responsabilitat sobre aquest tema.

No obstant això, el Suprem respon en el seu dictamen amb que "el fet que el préstec hipotecari no sigui concedit directament al consumidor, sinó que aquest se subrogui en un préstec prèviament concedit al promotor que li ven l'habitatge, no eximeix a l'entitat bancària de l'obligació de subministrar al consumidor informació que li permeti adoptar la seva decisió de contractar-ho amb ple coneixement de la càrrega econòmica i jurídica que li suposarà subrogar-se com a prestatari en el préstec hipotecari".

"Ha de ser el propi consumidor qui decideixi si desitja quedar vinculat per les condicions redactades per endavant per l'entitat financera, encara que haguessin estat signades en un primer moment amb la promotora", afirma Lucía Gómez Barba, advocada del despatx d'advocats Sanahuja Miranda. "El que ha fet el Suprem és fer efectiva la Directiva 93/13/CEE, per la qual tot consumidor disposar de tota la informació sobre les condicions contractuals abans de la signatura del propi contracte.

Pot consultar la notícia original AQUI

© 2019 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías